Le Taido dans Tekken 8

Le Taido dans Tekken 8, motion capture par Tetsujo Nakano sensei !!!